annual temperatures graph 2019

annual temperatures graph 2019- 150 dpi